Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

1. SPLOŠNA DOLOČILA


Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta MURANICA, turistično organiziranje in svetovanje Gabrijela Starešina Fras s.p. (v nadaljevanju MURANICA) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira MURANICA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oziroma navedba v programu. V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletnih straneh www.goprekmurje.si in goHolidays.si. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve MURANICE in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira MURANICA, v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa tudi pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino oz. stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.  MURANICA za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10 EUR /osebo. V primeru odpovedi turistična agencija zadrži prijavnino 10€/osebo  v celoti. Prijavnina je za otroke pod 12 let polovična - torej 5 EUR na osebo, razen kjer je v objavi za posamezni produkt drugače določeno.  Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

3. PLAČILO


Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni MURANICE ali pooblaščeni agenciji oz. prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10-8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje. udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. O možnostih različnih načinov plačil in kreditov si preberite v Plačilnih pogojih.

4. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. MURANICA si pridružuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja mora MURANICA potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Če je podražitev več kot 10% lahko potnik odstopi od pogodbe. MURANICA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru MURANICA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem.

5. POSEBNE STORITVE


Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku MURANICE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove potovanje na svojo željo, je upravičen do povračila vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal aranžma, v kolikor ni bil sklenjen riziko odpovedi:

 • do 30 dni pred odhodom 100% - vam  organizator potovanja vrne 100% cene aranžmaja
 • od 29 do 22 dni pred odhodom - vam  organizator potovanja vrne  80 % od cene aranžmaja 
 • od 21 do 15 dni pred odhodom - vam  organizator potovanja vrne  50 % od cene aranžmaja
 • od 14 do 8 dni pred odhodom - vam organizator potovanja vrne 30 % od cene aranžmaja 
 • od 7 do en delovni dan do 16:00 pred odhodom-  vam  organizator potovanja vrne 20 % od cene aranžmaja
 • na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi vam organizator potovanje vrne 0 % od cene aranžmaja

 

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava MURANICA v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače. Za vsako rezervacijo, kakor tudi za vsako spremembo rezervacije, se zaračunava 10 EUR po osebi. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar MURANICA ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih MURANICI narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in sicer s pisno izjavo o prekinitvi.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja   obvezno v pisni obliki  na elektronski naslov info@goholidays.si, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Pisno odpoved lahko potnik poda na elektronski naslov MURANICA info@goholidays.si  ali preko klasične pošte na fizični naslov Muranica. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Muranica. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved, odvisna pa je tudi od morebitne spremembe tipa namestitve zaradi delne odpovedi enega od potnikov na pogodbi/prijavnici. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Muranica goholidays. povrniti stroške prijavnine v višini 10 EUR na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od vrste potovanja in časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z MURANICO, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani MURANICA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna MURANICA potniku administrativne stroške v višini 10 EUR/osebo , v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. MURANICA oziroma pooblaščena oseba MURANICE ahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih potnikov MURANICE v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. MURANICA bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

7. ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (riziko odpovedi)


Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi aranžmaja, če nastopi:

 • smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, kar zavarovancu onemogoča potovanje
 • hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje

 

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja 

 •  do en delovni dan do 16:00 pred odhodom  potnikova odpoved mora biti poslana na elektronski naslov info@goholidays.si 
 • na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 0 % od cene aranžmaja

 Minimalen znesek zavarovanja za riziko odpovedi je 14€. Zavarovanje velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.Ne glede na plačano zavarovanje odpovedi potovanja ima MURANICA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 10 EUR/osebo  ter zneska odpovednega rizika. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil zavarovanja odpovedi, ima MURANICA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne MURANICA potniku.

8. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

MURANICA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. MURANICA si pridržuje odpovedati potovanja najkasneje  5 ( dni ) dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prometnem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov
 • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov
 • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.


Prav tako si MURANICA pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za MURANICO pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane. MURANICA si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda potovanja, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju,...) na katere MURANICA ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se MURANICA ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. MURANICA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z MURANICO, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil MURANICE. V primeru, da MURANICA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru MURANICA odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa MURANICE potnika nemudoma obvesti. MURANICA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem MURANICA ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko MURANICA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa, zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar odpotujete domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

9. NAMESTITEV


Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure oziroma se lahko vseli v sobo po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda MURANICA ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

10. SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega orientacija, določeno nadstropje ...), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v »troposteljni« sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

11. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in MURANICA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna MURANICA po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum MURANICA, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje MURANICA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov MURANICA potniku ne vrača. MURANICA ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar MURANICA ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

12. CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise, v nasprotnem primeru nosi vse stroške in posledice sam.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. MURANICA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

14. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja in počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO 3 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

15. PRTLJAGA


Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. MURANICA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

16. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE


Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo ni sestavni del aranžmaja in je potnik zanj dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na licu mesta jo je potnik dolžan poravnati. MURANICA ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

17. TOČNOST PREVOZNIKOV


MURANICA ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost MURANICA je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. MURANICA ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

18. IZGUBA DOKUMENTOV


V kolikor izgubi potnik na potovanju dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika MURANICA. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

19. INFORMACIJE


Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo MURANICA bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato MURANICA ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

20. REKLAMACIJE


Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti MURANICA. V kolikor reklamacije ne more rešiti, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le te lahko vloži reklamacijo najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če gost ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), ime hotela in številko sobe ter številko apartmaja oziroma bungalova. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil dežurne številke MURANICA, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik je dolžan pri opravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitvene reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, MURANICA poznejše reklamacije ne bo upošteval. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov: MURANICA, turistično organiziranje in svetovanje Gabrijela Starešina s.p., Kobilje 223, 9227 Kobilje. Brez pisne reklamacije MURANICA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako MURANICA ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno - na sedež družbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer MURANICA take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi MURANICE ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima MURANICA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

21. UPORABA PODATKOV


MURANICA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

22. COVID GARANCIJA 
 

Covid garancija: 
V PRIMERU EPIDEMIJE zagotavljamo POVRAČILO VPLAČILA VREDNOSTI ARANŽMAJA V 14 DNEH. Povračilo opravimo na vaš transakcijski račun in vam ne izstavljamo vrednostnice. Povračilo izvedemo v kolikor je v Sloveniji ali državi potovanja razglašena epidemija in je v končno državo ali skozi tranzitne države nemogoče oz. prepovedano turistično potovati. Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje 2 dni pred odhodom na izbrano destinacijo. Agencija zadrži samo znesek prijavnine in morebiti vplačanih zavarovanj. Potovanja se izvajajo z upoštevanjem veljavnih PCT (potniki so preboleli, cepljeni ali testirani) pravil in standardov
 
Ponudnik zagotavlja izvedbo storitve v skladu z določili oziroma priporočili za opravljanje storitve med epidemijo COVID-19. 
 
 
Dokazila, ki veljajo za vstop v večino Evropskih držav - PCT* (odvisno od končne destinacije):
Negativni HAG hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur,
Negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur,
Potrdilo o polnem cepljenju, 14 dni po prejetem zadnjem odmerku,
Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ni starejše od 180 dni.
Preverite podrobne informacije o vstopu v posamezno državo s pomočjo IATA zemljevida ali Re-open EU spletne strani:
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://reopen.europa.eu/sl/
 
Dokazila, ki veljajo za vstop v Slovenijo ob povratku - PCT*:
Negativni HAG hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur,
Negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur,
Potrdilo o polnem cepljenju (ni časovne omejitve po prejetju zadnjega odmerka).
Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ni starejše od 240 dni.
Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ni starejše od 240 dni in potrdilo o cepljenju z enim odmerkom (ni časovne omejitve po prejetju zadnjega odmerka).
Informacije za prehajanje meja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
 
Vse potnike usmerjamo v pravočasno pridobitev EU DIGITALNEGA COVID POTRDILA, ki je enotno za celotno Evropo. Gre za splošno veljavno kovidno PCT potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, namen pa je lajšanje varnega prostega gibanja po Evropski uniji. Več informacij na:
https://www.nijz.si/sl/eu-digitalno-covid-potrdilo
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sl
 
Skozi vse države, skozi katere potujete do končne destinacije, ste tranzitni potniki. Za države v tranzitu, dokazil PCT ne preverjajo na mejnih prehodih.
 
POMEMBNO: navedene informacije so trenutne in se lahko še spremenijo. Pred odhodom bomo vsem prijavljenim potnikom posredovali zadnje veljavne ukrepe glede potovanje/izleta v posamezni državi in povratka v Slovenijo.
 
*PCT - Kratica PCT pomeni preboleli, cepljeni, testirani.
 
23. SEDEŽNI RED 
Sedežni red - NOVO:
rezervacija sedeža v sprednjem delu avtobusa 10 €/osebo.
 
Na vseh avtobusnih potovanjih je določen sedežni red. Vsem, ki želijo sedeti v sprednjem delu avtobusa, omogočamo z doplačilom rezervacijo sedežev v prvih dveh vrstah na avtobusu (sedeži 2-8). Vse potnike razvrsti organizator, glede na optimalno razporeditev. Številka sedeža 1 je namenjena dodatnemu šoferju. V primeru, da avtobus nima oštevilčenih sedežev, potnike razporedi predstavnik na odhodu
 
24. SPREMEMBA TERMINA  
Sprememba termina potovanja : manj kot 10 dni pred potovanjem niso možne. Obravnavajo se kot odpoved od potovanja v skladu s splošnimi pogoji agencije. Več kot 10 dni perd odhodom se sprememba termina  zaračuna   10 €/osebo pri enodnevnih potovanjih, 20€/osebo pri dvo ali večdnevnih potovanjih. 
Terminov  ni možno prenašati na potovanjih  kjer so vnaprej plačane vstopnice (Gardaland, Legoland, Plitvička jezera).
Pokličite nas

13.06.

delno oblačno ploha

15 / 25

14.06.

pretežno jasno

10 / 24

15.06.

jasno

12 / 27

 
Vir: ARSO - meteo.si